Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br.
62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku  davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“
br.16/2017, 111/2017, 18/2019 i 45/2019) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za  sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni
list opštine POŽEGA» broj Službeni list opštine), Predsednik opštine POŽEGA je doneo
ODLUKU
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI POŽEGA
i raspisuje
O G L A S
ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U
U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U
OPŠTINI POŽEGA

Kompletan oglas mozete preuzeti klikom na link ispod:

Oglas za izdavanje poljoprivrednog zemljista prvi krug

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here