KUTIJA POVERENJA

Kutija poverenja je postavljena u holu škole sa jasnim uputstvom o načinu korišćenja (u prilogu 1). Psiholog i pedagog u saradnji sa nekim članovima Tima poslednjeg petka u mesecu ,,otvaraju“ Kutiju poverenja. Ukoliko je prijava nasilja, reagujemo na adekvatan način, ispitujemo situaciju i preduzimamo odgovarajuće mere.Tokom ove školske godine nije bilo prijava nasilja. Ukoliko učenici postavljaju određena pitanja vezana za vršnjačke sukobe, komunikaciju, psiholog i pedagog odgovore istaknu na oglasnu tablu (u prilogu 2, pr.odgovora na pitanje)

Prilog 1: Upustvo o nameni Kutije poverenja

UČENICI, RODITELjI,

KUTIJA POVERENjA NAMENjENA JE ANONIMNOJ PRIJAVI OBLIKA NASILjA U ŠKOLI, KAO I PREDLOZIMA ZA REŠAVANjE NASILNIH SITUACIJA.

ČLANOVI TIMA ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILjA, VRŠNjAČKOG TIMA, PSIHOLOG I PEDAGOG POSLEDNjEG PETKA U MESECU ČITAĆE ZAPAŽANjA I PREDLOGE I POMAGATI U REŠAVANjU PROBLEMA.

MOLIMO VAS DA PRI PRIJAVI NASILjA NAVEDETE RAZRED/ODELjENjE KAKO BI PREDUZELI KONKRETNIJE MERE I INFORMISALI VAS O REŠAVANjU PROBLEMA.

HVALA NA SARADNjI!

TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD DISKRIMINACIJE, NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA

………………………………………………………………………………………………………………….

Prilog br. 2 Pitanje: Kome u školi da se obratim kada imam problem sa vršnjacima (nekad me guraju, nekad vređaju, a ponekad kao da mi prete)?

Svakom zaposlenom u školi: odeljenjskom starešini, nastavnicima, nastavnicima koji dežuraju, psihologu, pedagogu, članovima Tima za zaštitu učenika od nasilja. Imena i brojevi telefona članova Tima za zaštitu učenika istaknuti su na oglasnim tablama u holu škole i u školskom dvorištu. Npr. odeljenjski starešina će ti pomoći kada te drugi učenici guraju, šutiraju, vređaju, ismejavaju, ignorišu, šalju uznemiravajuće poruke SMS-om, MMS-om…, a kada ti neko preti, ucenjuje, obrati se psihologu, pedagogu, a oni će konsultovati i članove Tima za zaštitu učenika od nasilja. Kod određenih konflikata mogu ti pomoći i članovi Vršnjačkog tima ( učenici VII i VIII razreda). Nikada nemoj da trpiš nijedan oblik nasilja. Važno je da uvek obavestiš i roditelje o sukobima i problemima u školi.