Obaveštavaju se poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Požega, da će opština Požega sufinansirati kamatu na poljoprivredne kredite u 2019. godini, a na osnovu Odluke o budžetu opštine Požega za 2019. godinu („Službeni list opštine Požega“, broj 14/18), Odluke o raspodeli sredstava u okviru Programa 0101, poljoprivreda, fun.kl. 421, broj 01-020-116/19 od 11.02.2019.godine i na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Požega za 2019.godinu, broj 03-320-2/19 („Službeni list opštine Požega 1/19), a na osnovu davanja prethodne saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-00-01651/2018-09 dana 19.02.2019. godine.

Ova mera podrazumeva odobravanje subvencije na kratkoročni dinarski kredit koji će biti odobren tokom 2019. godine.

Intezitet pomoći je fiksan i iznosi 100% od vrednosti kamate na odobreni kratkoročni kredit.

Iznos kratkoročnog kredita za koji se subvencioniše kamata ne može biti veći od 300.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da izvrši namensko trošenje sredstava u skladu sa ovim Programom.

Krediti će se odobravati po redosledu podošenju zahteva, za one podnosioce koji ispune opšte kriterijume, odnosno do utroška planiranih sredstava.