Odeljenje za poljoprivredu, objavilo je javni poziv za dostavljanje dokumentacije za podsticaj lokalne samouprave na kupovinu mehanizacije.

Обавештење механизација

Обавештење кредити

U isto vreme će lokalna samouprava subvencionisati i kredite za poljoprivrednike kod poslovne banke.

Pročitajte sledeća obaveštenja:

Opština Požega
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu i
lokalni ekonomski razvoj
Odsek poljoprivreda
Broj: 03-320-2/2019
Datum: 02.04.2019.godine

1. O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači da će opština Požega subvencionisati kupovinu određenje vrste mehanizacije i opreme za poljoprivredu.
Nabvaku nove opreme i mehanizacije zainteresovani korisnici mogu da ostvare kod izabranog dobavljača a to je firma „Šaptović doo„ Gorobilje“.
Nabavka mehanizacije će se subvencionisati do 50% vrednosti investicije (bez PDV-a), a maksimalan iznos subvencije je 100.000,00 dinara po korisniku subvencije.
Zahtevi se podnose na odgovarajućem obrascu prijave u prostorijama dobavljača poljoprivredene opreme i mehanizacije, firme „ŠAPTOVIĆ“ doo, iz Gorobilja.
Uz obrazac prijave korisnik je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. Potvrdu o aktivnom statusu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
2. Kopiju lične karte;
3. Izvod iz setvene strukture biljne proizvodnje i stanja stočnog fonda za 2019.godinu;
4. Potvrdu lokalne poreske administracije da nema dugovanja po osnovu lokalnih javnih prihoda;

Konkurs je otvoren od 08.04.2019.godine pa do utroška sredstava planiranih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u firmi „Šaptović“ doo Gorobilje putem telefona 031/721-223 i 721-566 i na telefon 031/3816-401 lok.124 opštinske uprave Požega.

                                          2.O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Požega, da će opština Požega sufinansirati kamatu na poljoprivredne kredite u 2019.godini, a na osnovu Odluke o budžetu opštine Požega za 2019.godinu („Službeni list opštine Požega“, broj 14/18), Odluke o raspodeli sredstava u okviru Programa 0101, poljoprivreda, fun.kl. 421, broj 01-020-116/19 od 11.02.2019.godine i na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Požega za 2019.godinu, broj 03-320-2/19 („Službeni list opštine Požega 1/19), a na osnovu davanja prethodne saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-00-01651/2018-09 dana 19.02.2019.godine.
Ova mera podrazumeva odobravanje subvencije na kratkoročni dinarski kredit koji će biti odobren tokom 2019.godine.
Intezitet pomoći je fiksan i iznosi 100% od vrednosti kamate na odobreni kratkoročni kredit.
Iznos kratkoročnog kredita za koji se subvencioniše kamata ne može biti veći od 300.000,00 dinara.
Korisnik je dužan da izvrši namensko trošenje sredstava u skladu sa ovim Programom.
Krediti će se odobravati po redosledu podošenju zahteva, za one podnosioce koji ispune opšte kriterijume, odnosno do utroška planiranih sredstava.
Krajnji korisnici mere su individualni poljoprivredni proizvođači, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje se nalaze u aktivnom statusu i imaju prebivalište na teritoriji opštine Požega, preduzetnici i pravna lica upisana u Centralni registar poljoprivrednih gazdinstava.
Potrebno je da se svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači obrate odabranoj poslovnoj banci u vezi svih informacija, u ovom slučaju to je:

BANKA INTESA, ulica Knjaza Miloša br.6, Požega
Kontakt osoba Marija Brković, telefon: 064/8777618

sa kojom je opština Požega zaključila ugovor o poslovnoj saradnji, radi podnošenja zahteva i provere ispunjenosti za odobravanje kredita.